Page:Sibu Congkan Xubian218-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-120.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  廢改置吉州大業初復曰廬陵郡唐武徳五年

  曰吉州天寶初復爲廬陵郡乾元元年仍曰吉州

  屬江南西道五代屬南唐宋亦曰吉州廬陵郡隸

  江南西路元至元十四年升吉州路元貞元年

  吉安路隸江西行省明洪武元年改曰吉安府屬

  江西布政使司

 本朝乾隆八年析安福永新二縣地置蓮花廳隸江

  西省領縣九廰一

  廬陵縣附郭東西距九十五里南北距一百六十五里東至吉水縣界十五里西至安福縣

  界八十里南至泰和縣界五十五里北至臨江府新喻縣界一百十里東南至贛州府興國縣界一