Page:Sibu Congkan Xubian221-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-123.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   五十六年由安陸荆州二府撥隸縣學敎諭二員 訓導二員

    巡檢三員石橋建陽河溶乾隆五十六年由安陸府移置典史二員

 ︹武職官︺

  荆州將軍駐荆州府左右翼都統二員 滿洲協領八

   員 𮐃古協領二員 滿洲佐領三十二員

   蒙古佐領十四員 滿洲防禦四十員 蒙古

   防禦十六員 滿洲驍騎校四十員 蒙古驍

   騎校十六員 筆帖武三員

  督標中左右三營中軍兼中營副將 左右營遊擊二

   員 都司 守備二員 千總六員 把總十