Page:Sibu Congkan Xubian222-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-124.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   梁安郡西魏改曰魏安郡兼置江州尋改郡曰㲼川廢帝三年改江州曰沔州後周置甑山縣爲州

   郡治建德二年州廢隋開皇初郡廢以縣屬沔州後屬沔陽郡大業末縣廢入漢陽唐武德四年

   析漢陽縣置㲼川縣屬沔州寶厯二年屬鄂州五代周改屬安州宋初改義川後改漢川屬漢陽軍

   熙寕四年省爲鎮元祐元年復置紹興五年又省七年復置元屬漢陽府明初屬武昌府後還屬漢

   陽府 本朝因之孝感縣在府北一百四十里東西距七十里南北距三百里東至黄陂

   縣界六十里西至德安府雲夢縣界十里南至漢川縣界三十里北至河南汝寕府羅山縣界二百

   七十里東南至漢陽縣界五十里西南至漢川縣治一百二十里東北至羅山縣治三百八十里西

   北至德安府安陸縣界七十里漢安陸縣地宋孝武帝析置孝昌縣屬江夏郡明帝置南義陽郡梁

   天監三年於南義陽置司州州尋徙安陸西魏於縣置岳州岳山郡後周州郡俱廢隋屬安陸郡唐

   武德四年於縣置澴州八年州廢屬安州寶應二年改屬沔州建中二年仍屬安州元和三年省入