Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/152

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  君子相講貫學者稱為虎嶺先生鄒元芝字殿生竟陵人慧性自天日讀線裝書一寸著

  易學古今正義書學章句讀禮記聖學經義詩學章句誦春秋經學本義易見書信詩蔽禮約春秋

  不贊於漢儒訓詁之外獨闡聖學奥旨其他天文地理聲音律吕辨訛正謬皆有成書學者稱為三

  澨先李維楨字本安京山人隆慶進士博聞强記王世貞再主文柄有後五才子之目

  維楨其一也由編修厯外任三十餘年天啟初召為南京禮部侍郎進尚書有大泌山房集

  嘉謨字明卿竟陵人隆慶進士厯官四川按察使榷税中官邱乘雲播虐嘉謨檄所司拒絶而

  榜殺奸民助虐者乘雲為少戢累遷吏部尚書光宗即位鄭貴妃邀封皇太后嘉謨以大義責貴妃

  亊乃寝光宗大漸嘉謨受顧命時李選侍居乾淸宫嘉謨草疏率羣臣請移宫楊漣左光斗繼之五

  日選侍始移噦鸞宫嘉謨秉銓公正無私惟才是任為魏忠賢所惡致仕歸忠賢黨周維持復劾之

  遂削籍崇禎初起南京吏部尚書加太子太保劉垓字達可潛江人隆慶進士初任太平推官