Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/154

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 詔字君麻竟陵人由進士授來江令民苦徭役多逋亡承詔安集之調内江令民病鹽課乃親履

 勘諸井酌其平上官以為允並條馬價雜税皆便於民旋擢主事遷郎中提學四川任滿遷河南叅

 議當去蜀會奢崇明叛自留禦賊分扞東城卒以謀畧取勝天啟末所在省會皆祠魏閹蜀撫尤其

 私人將庀材鳩工承詔持不可乃止會璫敗以計最升太僕卿鍾惺字伯敬竟陵人萬厯進士

 厯官南京禮部郎中僦秦淮水閣讀史有所見即筆之名曰史懷取厯代詩與同邑譚元春商訂其

 所素取標新領異世傳詩歸是也又著隱秀軒集卒祀鄉賢曾發祥鍾祥人為廣濟敎諭

 流賊陷城不屈死 本朝乾隆四十一年  子祀忠義祠孫瑋字公之鍾祥人為蘄水訓

 導流賊破城罵賊死 本朝乾隆四十一年  予祀忠義祠胡恒字公占竟陵人萬厯

 舉人厯官川南道副使崇禎末流賊陷成都恒率諸路兵馳救戰敗被𫉬不屈死兄懷亦死李自成

 之難 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍黃 卷字蘭輝鍾祥人天啟舉人事母至孝官呈