Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   逕白沙戍西元和志白沙關西至大活關六十里在黄州西二百四十里北至光州界二十五里寰

   宇記白沙𨵿在黄岡縣北一百二十里修善𨵿在麻城縣北八十里一名修善衝𨵿

   土關在麻城縣北九十里接河南光州光山縣界穆陵關在麻城縣北一百里一作

   木陵關接河南光州光山縣界梁書夏侯䕫傳普通八年敕夔出義陽道攻平靖穆陵隂山三𨵿克

   之元和志穆陵關在麻城縣西北八十八里穆陵山上西至白沙關八十里在黄州北二百里至光

   州一百四十九里唐書地理志麻城西北有木陵𨵿通鑑唐元和十二年鄂岳觀察使李道古引兵

   出穆陵關攻中州隂山關在麻城縣東北六十里一名殷山畈魏書田益宗傳呉子陽寇

   三關益宗遣梅興之歩𮪍四千進至陰山𨵿南八十餘里元和志隂山𨵿北至光州殷城縣二百里

   在黄州東北二百十里在麻城縣東北一百一里西至穆陵關一百里唐書地理志黄州麻城縣東

   北有陰山𨵿長嶺𨵿在麻城縣東北一百里接河南光州商城縣界但店鎮巡