Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   十年輯睦無閒雍正中 旌胡任帥妻陳氏廣濟人夫殁守節侍姑孝姑患足病

   陳朝夕扶掖稍劇則侍立待旦雍正年間 旌方應張妻周氏黄岡人夫卒斷指自

   誓守節四十餘年乾隆閒 旌程逢泰妻龍氏黄岡人夫亡守節又同縣邵光國妻

   張氏曾承鞏妻何氏胡生奇妻陸氏吳之濚妻虞氏謝宏才妻高氏劉承祥妻潘氏鄧光國妻郁氏

   陳起龍妻藍氏秦琢成妻馮氏劉隆禮妻朱氏沈應晟妻呉氏陳大華妾顧氏程大鵬妻高氏舒其

   彩妻徐氏余思皇妻曽氏王家勲妻陳氏王之統妻陳氏謝其恩妻李氏程熾祚妻朱氏邵澄中妻

   張氏陳光濟妻張氏鄭洪勛妻秦氏鄒一標妻龔氏陳良佐妻胡氏王溢勳妻孫氏朱峙中妻陶氏

   呉璋珽妻王氏靖必昱妻祝氏奚祿貴妻張氏高一申妻易氏曹本洪妻歸氏鄭連妻丁氏王克俊

   妻龍氏蕭徴文妻李氏夏枯申妻楊氏胡連也妻饒氏胡純虞妻羅氏朱孚極妻吳氏宋一俊妾胡

   氏李天柱妻孫氏靖必昂妻黄氏楊春晚妻劉氏歐陽秩妻何氏烈婦王大任妻喻氏陳道洙妻梅