Page:Sibu Congkan Xubian225-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-127.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   為中興路元史地理志以文宗潛邸改為中興路隸河南行省曰荆

   湖北道明洪武初改曰荆州府屬湖廣布政司

  本朝因之康熙三年屬湖北省領縣七

   江陵縣附郭東西距一百十五里南北距七十里東至安陸府潛江縣界七十五里西至枝

   江縣界四十里南至公安縣界五十里北至荆門州界二十里東南至石首縣治一百八十里西南

   至松滋縣治九十里東北至安陸府潛江縣治一百六十里西北至荆門州當陽縣治一百五十里

   春秋楚郢都漢置江陵縣為南郡治後漢因之晉兼為荆州治宋齊以後因之隋為南郡治唐為江

   陵府治五代宋元因之明為荆州府治 本朝因之公安縣在府南一百二十里東西距一

   百二十里南北距一百三十五里東至澧洲安鄉縣界七十里西至松滋縣界五十里南至澧州界

   六十五里北至江陵縣界七十里東南至岳州府華容縣治一百八十里西南至澧州治一百四十