Page:Sibu Congkan Xubian225-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-127.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   二年以後并入𬃷陽而開元復析置歟光化故城在隨州東南齊置安化縣西魏改新

   化北周改光化隋唐因之宋省入隨縣而此縣廢元和志光化縣西北至隨州三十四里本漢隨縣

   地南齊分其地立安化縣後魏文帝改為新化廢帝改為光化王存九域志熙寕元年廢為鎮入隨

   縣舊志今仍為光化鎮順義故城在隨州北八十里南北朝梁置唐初省入隨縣隋書

   地理志漢東郡順義梁置北隨郡西魏改為南陽析置淮南郡厲城順義二縣立冀州尋改為順州

   又置安化縣開皇初郡並廢十八年改安化曰寕化大業初州廢改厲城為順義其舊順義及寕化

   並廢入唐書地理志隨州隨武德五年省順義縣入焉土山故城在隨州東北五十里

   南北朝梁置縣唐初省隋書地理志漢東郡土山梁曰龍巢後周改曰左陽開皇十八年改為真陽

   大業初又改為土山州禮山故城在應山縣東南北朝宋立東隨郡南齊為東隨安左

   郡魏為東隨縣隋改為禮山唐初省入應山縣隋書地理志義陽郡禮山舊曰東隨開皇九年改焉