Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   周二郡俱廢隋開皇十八年改長寕曰長林屬南

   郡唐武德四年置基州七年州廢屬荆州貞元二

   十一年分置荆門縣亦屬荆州五代梁時高氏建

   荆門軍宋開寶五年移長林縣於郭下熙寕六年

   軍廢以長林縣屬江陵府元祐三年復置荆門軍

   端平三年移軍治當陽以長林爲屬縣元至元十

   四年升爲府十五年移治古荆門城降爲州屬荆

   湖北路明洪武初以州治長林縣省入屬荆州府

  嘉靖十年改屬承天府

  國朝初屬安陸府乾隆五十六年升直隸州領縣二