Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   復曰歸州五代初屬蜀後屬南平宋亦曰 歸州巴東郡隸荆湖北路元至元十二年立安撫 司十四

   年升為歸州路總管府十六年復降為州屬湖廣行省明洪武元年州廢縣属夷陵州尋復置歸州

   以秭歸縣省入隸荆州府 本朝雍正六年改為直隸州十三年改屬宜昌府長陽縣

   西南七十六里東西距二百二十五里南北距一百五十四里東至荆州府宜都縣界二十五里西

   至巴東縣界二百里南至長樂縣界九十四里北至歸州界六十里東南至長樂縣界一百五里西

   南至巴東縣界一百七十五里東北至東湖縣界四十二里西北至歸州界二百里漢置佷山縣屬

   武陵郡後漢改屬南郡三國漢屬宜都郡晉太康元年改口輿山尋復曰佷山仍屬宜都郡宋齊因

   之隋開皇八年改置長楊縣並置睦州十七年州廢屬南郡唐曰長陽縣武德四年復置睦州八年

   州廢縣屬東松州貞觀八年屬硤州五代及宋因之元屬硤州路明屬夷陵州隸荆州府 本朝初

   因之雍正六年改屬歸州十三年改屬宜昌府興山縣在府北三百十里東西距二百五十