Page:Sibu Congkan Xubian231-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-133.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  在城步縣北二十五里有白竹隘龜山在城步縣北七十里楠木山在城步縣東北

  十里多產楠木其下為温塘村居民數百家又東北三十里有雷尖山布榖山在城步縣

  東北六十里山有亂石丈餘石中有泉如米汁味甘美太古山在城步縣東北九十里茂

  林深箐極幽而阻青角山在城步縣東北一百里上有三十六峯最高險此山出雲則雨

  里人每以為占鼇山在武岡州城内俯瞰渠水下有龍湫誥軸山在武岡州東八里

  按誥軸山有二一在西北二十里紫陽山在武岡州東一百五十里方輿勝覽紫陽山有

  千尋石室宋諫議周儀讀書處陳𥳑齋謂雷霆鬼神之所為非人力之所能就者是也寶方

  山在武岡州東南五里一名寶勝山亦名資勝山又名法相巖明統志寶方山有巗洞八所日棲

  真上屏太保朝陽迎陽芙蓉隱仙花乳其中龍甲神像皆滴乳所成南山在武岡州東南十里

  山腰有泉漑田千頃禮仙山在武岡州南五里下有洞古山在武岡州南五里上有瀑