Page:Sibu Congkan Xubian231-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-133.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  十里 本朝順治十六年置此舊有驛丞乾隆二十六年裁歸縣管轄楊林街在巴陵縣

  東北一百二十里 本朝乾隆十八年移駐縣丞於此廟前市在巴陵縣東三十里又梅

  子市在縣東南四十里潼溪市在縣東南七十里白楊市在縣東南八十里新牆市在縣南六十里

  城陵磯市在縣北十五里接臨湘縣界聶家市在臨湘縣東南四十五里有上下二市又

  沅潭市在縣東五十里灘頭市在縣東九十里新店市在縣東北九十里接湖北武昌府蒲圻縣界

  臣山市在縣南十五里松楊市在縣南二十五里戚家灣市在縣南一百二十里皇觀市

  在華容縣東十里石嘴鋪前又中港市禇塘市皆在縣南二十五里萬庾市五田市在縣北十五里

  塔子市在縣東北九十里接荆州府石首縣界囘田市在平江縣東太平鄉相近又有横槎

  市又九州市在縣東故縣鄉獻鐘帀義口市皆在縣東永安鄉長夀市大橋市皆在縣東棲鳳鄉

 ︹津梁︺落馬橋在巴陵縣東門内楓橋在巴陵縣東五里通武昌大路岳陽橋