Page:Sibu Congkan Xubian232-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-134.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  本朝乾隆 十二年析衡陽東南鄉置清泉縣衡山縣在府治北一百里東西距二百

  里南北距八十里東至長沙府攸縣界一百三十里西至長沙府湘鄉縣界一百十里南至衡陽縣

  界五十里北至長沙府湘潭縣界三十五里東南至安仁縣界一百二十里西南至衡陽縣界四十

  五里東北至長沙府醴陵縣治一百七十里西北至長沙府湘鄉縣治一百九十里漢湘南縣地三

  國呉太平二年立衡陽郡兼置衡陽湘西二縣晉改衡陽縣曰衡山仍屬衡陽郡宋齊因之隋初郡

  廢省衡山改湘西口衡山屬長沙郡唐復屬衡州五代因之宋乾德三年改屬潭州元屬天臨路明

  屬衡州府 本朝因之耒陽縣在府東南一百五十里東西距一百四十里南北距一百

  十里東至安仁縣界八十里西至常寕縣界六十里南至郴州永興縣界五十里北至清泉縣界五

  十五里東南至永興縣治九十里西南至桂陽州治一百八十里東北至酃縣治一百八十里西北

  至衡陽縣界六十里漢置耒陽縣屬桂陽郡晉以後因之隋改曰洡隂屬衡山郡唐武德四年復曰