Page:Sibu Congkan Xubian233-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-135.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  縣治二百里漢臨沅縣地後漢建武二十六年置沅南縣屬武陵郡晉以後因之隋省入武陵宋

  乾德元年析武陵地置桃源縣屬鼎州後屬常德府元元貞初升為州屬常徳路明洪武二年復降

  為縣屬常徳府 本朝因之龍陽縣在府東少南八十里東西距五十五里南北距一百

  八十里東至沅江縣界七十里西至武陵縣界三十里南至長沙府益陽縣界八十里北至澧州安

  鄉縣界一百里東南至沅江縣治一百二十里西南至長沙府安化縣治二百三十里東北至華容

  縣治一百六十里西北至武陵縣界三十五里漢索縣地後漢漢夀縣地三國吳析置龍陽縣屬武

  陵郡晉以後因之唐屬朗州宋初屬鼎州大觀中改曰辰陽紹興三年復故五年置軍使三十年復

  為縣屬常德府元元貞初升為州屬常德路明洪武九年復降為縣屬常德府 本朝因之

  江縣在府東北二百七十一里東西距一百里南北距一百四十里東至長沙府湘隂縣界七

  十里西至龍陽縣界三十里南至長沙府益陽縣界七十里北至龍陽縣界四十里東南至湘陰縣