Page:Sibu Congkan Xubian235-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-137.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 永州府

︹古蹟︺泉陵故城在零陵縣北漢置主子侯表元朔王年封長沙定王子賢為衆陵侯顔師

  古曰即泉陵也隋書地埋志零陵舊曰泉陵置零陵郡元和志零陵縣本漢泉陵縣地隋改為零陵

  縣移治於此舊唐書地理志泉陵縣故城在今州北二里祁陽故城有二元和志縣南至

  永州一百八十里木泉陵縣地呉置隋廢舊唐志古城在今縣東北九十里此呉舊址也唐武德四

  年復置九域志縣在州北一百里此唐舊址也縣志舊城在今縣東南俯臨大江元時屢以江漲淹

  圯明景泰中移於東北高阜即今治營浦故城在道州北漢置縣三國呉置營陽郡尋廢

  晉穆帝復於縣置郡水經注營水徑營浦縣南營陽郡治魏咸熙二年呉孫皓分零陵置在營水之

  陽故以名郡齊梁間改郡曰永陽隋書地埋志永陽縣舊曰營陽梁改名置永陽郡平陳郡廢省營