Page:Sibu Congkan Xubian237-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-139.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  時未聞郴州已為南漢所取恐誤宋仍曰郴州桂陽郡屬荆湖南

  路元至元十三年置安撫司改州治郴縣曰郴陽

  十四年改郴州路總管府屬湖廣行省明洪武初

  改為郴州府九年降為州以州治郴陽縣省入屬

  湖廣布政使司

 本朝因之為直隸州領縣五

  永興縣在州北八十里東西距七十里南北距七十五里東至興寕縣界三十里西至衡州

  府耒陽縣界四十里南至本州界二十五里北至衡州府安仁縣界五十里東南至興寕縣治九十

  里西南至桂陽州界八十里東北至衡州府酃治一百里西北至耒陽縣治九十里漢置便縣屬

  桂陽郡後漢及晉因之南北朝宋省陳復置隋又省唐開元十三年改置安陵縣天寶元年改曰高