Page:Sibu Congkan Xubian239-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-141.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   為灌縣屬成都府 本朝因之彭縣在府西北九十里東西距八十五里南北距一百十五里

   東至漢州界七十里西至崇寕縣界十五里南至新繁縣界十五里北至茂州界一百里東南至漢

   州界五十里西南至崇寕縣界三十里東北至什邡縣界四十里西北至灌縣界一百一十里漢為

   繁縣地劉宋元嘉十二年置南晉夀郡及晉夀縣齊因之梁置東益州周廢州改郡縣俱曰九隴隋

   開皇初廢郡仁夀𥘉置濛州大業初州廢縣屬蜀郡唐武德三年復置濛州貞觀二年州廢縣屬益

   垂拱二年於縣改置彭州天寶初改濛陽郡乾元初復曰彭州屬劒南道五代因之宋屬成都府

   路元至元十三年省縣入州明洪武十年降州為縣屬成都府 本朝康熙七年併入新繁雍正六

   年復崇寕縣在府西北八十里東西距三十里南北距二十五里東至新繁縣界十五

   里西至灌縣界十五里南至郫縣界十里北至彭縣界十五里東南至郫縣界二十里西南至灌縣

   界二十五里束北至新繁縣界二十里西北至灌縣界四十里漢為郫縣地唐初為九隴導江郫三