Page:Sibu Congkan Xubian239-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-141.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   年修乾隆四十八年重修 成都華陽二縣附郭 滿城在府城西周四里五分門五康熙五十七

   年建乾隆五十年修雙流縣城周三里二分門四明正德中因舊址土築萬歴二十二年

   甃甎 本朝乾隆三十一年修温江縣城周四里一分門五池廣一丈明成化間土築

   本朝乾隆三十一年甃甎嘉慶四年修十一年重修新繁縣城周六里七分門四池廣一

   丈明正徳中土築嘉靖中甃甎 本朝康熙五十七年乾隆四十四年重修金堂縣城

   周五里三分門四明成化中建 本朝康熙初修乾隆三十四年重修新都縣城

   里三分門四明正德初建 本朝乾隆三十年嘉慶十六年重修郫縣城周八里三分門

   四明天順中土築 本朝乾隆三十年甃甎嘉慶三年修十二年重修灌縣城周七里九

   釐門四明宏治中建 本朝康熙五年修乾隆二十八年重修彭縣城周五里六分門五明

   天順中土築 本朝乾隆三十一年甃(⿰尃瓦)嘉慶二年修十八年重修崇寕縣城周四里八