Page:Sibu Congkan Xubian239-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-141.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   九年改建今所入學額數十二名雙流縣學在縣治西南明洪武初建 本朝雍正十

   一年重建乾隆四十四年修入學額數八名温江縣學在縣治西南宋成平初建 本

   康熙八年雍正十年乾隆十年嘉慶十七年重修入學額數十二名新繁縣學

   治東南宋乾德三年建 本朝康熙初重建四十二年修五十五年乾隆五年重修入學額數八名

   金堂縣學在縣治東北宋嘉祐初建 本朝康熙初修六十一年乾隆十六年重修入學

   額數九名新都縣學在縣治東明天順中建 本朝乾隆二十二年重建嘉慶十一年

   入學額數八名郫縣學在縣治東南隅唐元和初建於城西明隆慶中遷建西門外 本朝

   康熙五十五年復舊址乾隆二十九年建今所嘉廢六年重建入學額數八名灌縣學

   在縣治西北五代時建 本朝康熙元年重建雍正四年修乾隆四十三年五十五年重修入學額

   數八彭縣學在縣治東南明洪武初建 本朝康𤋮七年裁倂新繁縣學雍正八年