Page:Sibu Congkan Xubian240-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-142.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  官祕閣校理仁宗嘗遣使賜館閣官御書至大臨家方自秣馬使者還奏帝曰真廉士也神宗時知

  制誥上言青苗法有害無益李定除御史中丞大臨封還詞命詔諭數四爭不已後為天章閣待制

  致仕大臨清整有守論議識大體自爭李定後名益重與宋敏求蘇頌稱𤋮寕三舍人章詧

  廣都人博通經學尤長易太元著發隱三篇明用著索易之法知以數寓道之用三摹九據始終之

  變蜀守以逸民薦命為州助教不就嘉祐中賜號冲退處士王素為州更其所居之鄉曰處士里曰

  通儒坊曰冲退子禩亦好古學世有隱徳郭輔廣都人天聖乙科范仲淹龎籍韓琦經畧陜西

  皆薦其才器可任自鳯州擢知興元平金房叛卒有功璽書褒美後以梓州轉運使皇祐二年征淯

  井夷梅摯新繁人以進士通判蘇州慶厯中擢侍御史李用和以帝舅除宣徽使摯上言

  不宜以名器濫授無功又言張堯佐由宫掖以進恐上累聖徳又奏召待制官同議政復百官轉對

  帝利其言事有體累遷右諫議大夫摯性淳靜不為矯厲之行政跡如其為人周表權