Page:Sibu Congkan Xubian240-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-142.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  數萬人罷歸遇亂寓江都自以不得養親忌辰哭泣終日至七十猶然著有毛詩廣義諸書

  源長新津拔貢為獻賊所執不屈死又成都布衣雷應奇糾集義勇殺賊於高境𨵿追之至桑

  園力戰死彭縣人魯城隍佚其名人以其正直有守呼焉賊至𬒳執大罵不屈磔死彭縣生員劉祚

  昌罵賊死生員徐端履赴水死華陽生員何繼皋獻賊偽官迫脅應考憤罵自刎六人於 本朝乾

  隆四十一年俱  予入忠義祠陳雲鵬漢州人早孤率母敎年十六為諸生奢酋變援

  兵饑乏雲鵬罄所有輸穀麥凡千五百石明末獻賊搜執之迫以偽官不從遇害 本朝乾隆四十

  一年予入忠義祠

 ︹本朝︺尚自察成都人順治五年任武城敎諭李化鯨陷城自察署縣事選諸生有才幹者集

  民兵為扞禦籌餱糧備器械俱有方畧賊懈則擊之可撫則招之旬月賊平以勞卒於官入祀名宦

  傅永吉成都人順治七年知福建長泰縣九年海寇圍城永吉晝夜修守備率驍勇力