Page:Sibu Congkan Xubian242-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-144.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  縣屬利州唐 武徳七年又割岐坪及義清縣置西平州貞觀二 年州廢屬利州開元二十三年割屬

  閬州唐書地理志岐坪縣寶厯元 年省入奉國蒼溪天復中王建復表置九域志熙 寕三年省岐坪

  縣 爲鎮入 奉國新 政廢縣在南部縣東南唐書地理志閬州新政縣本新城武德四年

  南部相如 置避隱太子名更寰宇記在閬州東南一百四十 里漢充國縣地輿地紀勝元豐五年

  治晉安 元史地理志至元二十 年併新政入南 部縣舊志在縣東南五 十里新 井廢縣

  在南部縣西 舊唐書地理志閬州新井縣漢充國縣北武德元 年分南部晉安二縣置寰宇記在閬

  州西南九十里 縣界頗有鹽井因名元史地理志至元二 十年併新井入南部縣 晉 安廢

  縣在南部縣西北 晉置西充國縣屬巴西郡 劉宋曰西國縣屬北 巴西郡西魏改晉城唐改 晉安

  宋省隋書地理志 巴西郡統晉城縣舊曰西充國梁置木蘭郡西魏 廢郡改縣名寰宇記晉安縣在

  閬州西七十里本閬 中縣晉於此置晉安縣按 賈耽四夷縣道記云梁 於此置金遷戍周閔帝改 爲