Page:Sibu Congkan Xubian242-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-144.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   大溪西三里置梁大縣屬大谷郡周大象二 年改梁大縣為化成以縣南化成山為名明統志 洪武

   九年改巴州為縣以化成縣省入其章廢縣在巴州東梁置隋屬清化郡唐屬巴州宋

   省通典本漢宕渠縣地寰宇記在巴州東三十里普通六年於此置哀戎郡以哀戎水為名又置

   其章縣取縣東八里其章山為名隋開皇三年郡以縣屬巴州唐寶厯元年廢尋復置宋史地理

   志熙寕五年省其章縣為鎮入曾口輿地紀勝在曾口縣東北三十里 按舊唐書地理志作奇章

   太和中牛僧孺為相封奇章公即此曾口廢縣在巴州東南梁置隋屬清化郡唐屬巴州

   宋元因之明初省舊唐書地理志隋縣治戴公山神龍元年移治曾溪寰宇記在巴州東南四十里

   漢宕渠縣地宋末於此置歸化郡以撫獠户梁普通六年於郡理置曾口縣以曾口為名後魏因而

   不改開皇三年廢歸化郡以曾口屬巴州九域志在州東三十里歸仁廢縣在巴州東

   南梁置平川縣周改曰同昌隋又改曰歸仁屬清化郡唐屬巴州宋省寰宇記廢歸仁縣夜曾口縣