Page:Sibu Congkan Xubian243-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-145.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  宋史地理志乾德中廢開邊縣寰宇記廢縣在馬湖朱提兩江口舊志在府西南六十里今爲開邊

  宜賓廢縣在今宜賓縣西北漢初犍爲郡有𨚲䣕縣在今府東南界後漢省隋末改

  置𨚲䣕縣於此唐武德二年省三年復置屬戎州天寶元年改爲義賓宋太平興國元年避諱改曰

  宜賓熙寕四年省爲鎭入僰道政和間改僰道爲宜賓而舊縣遂廢元和志義賓縣東南至戎州一

  百六十里舊志今縣西北一百六十里有郁䣕灘葢即舊治歸順廢縣在宜賓縣西北

  唐聖厯二年分𨚲䣕縣地以生獠户置屬戎州宋乾德中廢入僰道縣寰宇記廢縣在戎州西北三

  宣化廢縣在宜賓縣西北宋史地理志敘州宣化本唐義賓縣熙寕四年改爲鎮隸

  僰道宣和元年復以鎮爲縣改今名吳船録從犍爲百二十里至宣化縣又百二十里至敘州元史

  地理志元貞二年於宣化縣置萬户府領軍屯田四千餘頃舊志明初省縣今爲宣化鎮石門

  廢縣在慶符縣西南唐初置唐書地理志貞觀四年以石門朱提二縣屬南通州八年改置撫