Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 寕遠府

︹古蹟︺德昌廢府在西昌縣元置明廢元史地理志徳昌路軍民府漢邛都縣地在建昌府

  南所居蠻號屈都至元九年内附十二年立定昌路以本部為昌州二十三年罷定昌路併入德昌

  路治本州葛路城明統志洪武中改德昌路為府二十五年廢府置德昌千户所屬建昌衞在衞南

  百四十里廢府在所南㑹理故州在今㑹理州東南元史地理志㑹川路㑹理州在路

  東南唐時南詔屬㑹川節度地名昔陀有蠻名阿壇絳亦仲由𫎇之遺種其裔羅于則得昔陀地居

  之取祖名曰絳部後强盛盡有四州之地號䝉歪憲宗八年内附隸閟畔萬户至元四年屬落蘭

  部十三年改隸㑹川路十五年置㑹理州仍隸㑹川二十七年復屬閟畔部舊志在衞東南二百里

  明初廢通志 本朝康熙二十九年復分㑹川衞地置州於㑹通河西岸苦竹壩之地雍正六年