Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  十里 東 北至 重 慶府合州界 一百 六十里西北 至樂至 縣 界七 十 里漢犍為郡 資中 牛鞞二縣及 巴

  郡墊 江縣地 晉廢周建德四 年置 普州及 安岳 縣隋大 業初州 廢以縣屬資陽 郡唐 武德二 年復 於

  縣置 普州 天 寶初改曰安岳 郡乾元初復曰普 州屬劒 南東 道 五代屬蜀宋仍 曰普州安岳郡屬 潼

  川府路 寶祐 後州縣俱 廢元 末復 置安岳 縣屬遂寕州明 洪武 四年復於 縣置 普州 九年州 廢以縣

  屬 潼川 州 本 朝康熙元 年省 入遂寕縣 十 年改入 樂至 縣 雍正 七年復置 屬潼 川州十二 年 屬潼

  樂至縣 在 府南少西二百 九十 里東西距 一 百四 十里南北距九 十里 東至安岳 縣 界

  六十 里西 至 成 都府簡州 界 八十 里 南至 資州 資陽縣 界四 十 里 北至中江 縣 界五 十 里東 南至 安

  岳縣 界五十 里 西南至資陽 縣界五十 里東北 至射洪 縣界六 十 里西北至成 都府金堂 縣界一 百

  一 十里 漢犍 為郡資中牛 鞞二 縣地周建德四 年置 普慈 郡及 多業縣隋開 皇初 郡廢屬普州十 三

  年改 縣曰 普 慈 大 業初改屬資陽 郡唐武德 三 年分置 樂至 縣 皆 屬 普州宋乾德五 年省普慈 縣 入