Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/120

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  在 鹽 亭縣 東 北六 十 里九 域 志 梓 州 有蠶絲山 每上 春 七日 遠 近士 女 多遊 於 此 以 祈 蠶絲輿地 紀

  勝在 永泰 縣 西二十 里舊志 在今 縣 東六十 里金  紫山 在 鹽 亭縣東 北 七十 里 相傳以 唐 邑

  人 嚴 震嚴 礪 俱 貴顯 而名 宋 寶祐三 年 西川帥 余 晦城 金 紫 山元 將汪 德 臣襲取 之 即此 女      徒

  山在 鹽亭 縣 東 北 八十 里 寰 宇 記在 永 泰縣 東 二十 五里 其 山 從 閬州 新 井 縣 界來 相 傳昔 有 女

  徒 千 人自 通 泉縣康督井配 役 遇賊於此乃於 山 頂置 柵 捍禦遂以破賊 俗 為之置祠 五    城

  山在 中江 縣 東 寰宇 記 晉五 城 縣 在 五城山 舊 志山 在今 縣 東 郭外 隔 河一 面 陡 峻 餘皆階 級 層

  曡如元武山 在中 江縣 東 元 和 志元武山 在元 武縣東 二里 出 龍 骨 寰宇記九 州要 記

  云 元 武 山一 名赤雀山 一 名宜 君 山 華陽國 志云一 名 三 嵎山 其山六屈 六 起明 統 志 山在縣 東南

  一 名大 雄 山 舊 有真武 祠水 中之 石 多 若 龍蛇狀火   烽山 在中江 縣 東 南輿地紀 勝 在 銅

  山縣東 南 相 傳武 侯 置 烽火 於此舊志在 今 縣 東南 一 百 三十 里 銅    魚山 在中 江縣南 一