Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  縣 西南三 十里山有風穴人往視則風 起甚至 折木發屋天霸即天柱也銅 官山 在中江縣

  西 南接 簡州及金堂縣界元和志 銅山縣有銅山厯 代採 鑄寰宇記銅官山在銅山 縣西南五十八

  里 長二里 李膺記 云五城縣西南有銅官山闊八丈 高出衆 峯鄧通 卓王孫冶鑄之所也唐景隆二

  年採銅利害使 侍御史奏稱梓州元武縣簡州金水縣競銅官坑 按兩縣圖經其銅官坑合屬元武

  縣 請徙銅官 於山南二里明統志山在中江縣 西南 九十八里 按寰宇記可蒙諸山在銅山縣西 北

  去今縣為近銅官在銅山 縣西南去今縣為遠 如明統志則銅官去今縣視 可𫎇較近蓋其所言 里

  至 𩔖多不 確棲 妙山 在中江縣西郭外隔江岸與五 城山相對懸崖絶壁勢若淩空一 名

  寶城高崖山在中江縣西十五里崖高百餘丈一名望川山崖下有泉湧岀灌田百畝

  相 近 紅崖山 色 稍紅犁 刃山在中江 縣北寰宇記在元武 縣北十里 李膺記云山長八里 高

  出衆 峯形如鏵刃舊志今有北家山在縣 北十里峯巒孤高為縣後鎮 天 臺山在中江縣