Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   廢元 和 志 縣 南 至 嘉 州 十 八 里 本 漢 南 安 縣 地 周武帝 置 平 羌 縣 因 境 内 平 羌 水 為 名 開 皇 四 年 改

   周 理平羌 縣 為 峩 眉縣 仍 於 今 理 東六 十里 别 置平 羌縣大 業 十 一 年夷 獠 侵 没 移 於今 理寰 宇 記

   縣 在 州 北 三 十 里 本 漢 平 羌 戌 在 榮 州 應靈 縣 界深 谷 周 保 定 元 年 置 平 羌 縣 屬 平 羌 郡 隋開 皇 三

   年 罷郡以 縣 屬 嘉 州 仁 夀元 年獠 叛大 業 七 年 移就 大江濱 寶 厯 二 年 又 移於 開峽 驛去 舊 縣 十 五

   里 校 勘 周 平 羌 縣 乃 今 之 龍 游 今 記 所 謂 在 榮 州應 靈 縣 界 深 谷 者 當 時 隋 别 置 之 平 羌 非 必 漢 平

   羌 戌 舊 地也 宋 史 地 理 志 熙 寕 五 年 省 平 羌入龍 游 舊 志廢 縣 在 州 北 四 十 里 今 為 平 羌 驛

   山廢縣在 峩 眉 縣 東 南 元 和 志 縣 東 至 嘉 州四 十里 本 漢 南 安 縣 地 大 業 十 一 年 招 慰生 獠

   立 以 為 縣 因 山 為 名 屬 眉 山 郡 武 德 元 年 割 屬 嘉州 舊 唐 書 地 理 志 久 視 元 年 析 綏 山 置 樂 都 縣 尋

   省 九 域 志 宋 乾 德 四 年 省 綏 山 縣 為鎭 入 峩 眉 舊 志 在 峩 眉 縣 東 四 十 里羅       目廢縣

   眉 縣 西 南 元 和 志 縣 東 南 至 嘉 州 九 十 五 里 本 漢南 安 縣 地 麟 德 二 年 招 慰 生 獠 於 今 縣 西 南 一 百