Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   年改屬榮州舊志唐以後又皆作資官縣元省按縣自晉置名曰冶官蓋以縣有鐵山出鐵置冶

   而名也隋譌冶曰咨咨冶字尚相𩔖通典新舊唐書志又誤咨為資則去本字逾遠賴有元和志之

   言始知其沿誤之因至寰宇記曰晉義熙中置資官縣舊作咨字誤反以元和志為非謬甚

   義廢縣在威遠縣東北元和志縣西南至榮州一百七十里本漢資中縣地是資瀘二州界

   大業十二年分置和義縣以招和夷獠為名寰宇記廢和義縣本漢資中及後漢漢安縣地隋大

   業三年置唐元和十三年移於舊縣安置以便水陸貿遷之宜從東川節度使李逢吉之請也乾德

   五年廢入威遠縣紫雲城在犍為縣東南十五里亦曰子雲城相傳揚雄曾居此而名宋

   寶祐中兵亂築城置戍於此今其地為水月寺古郊社基在榮縣南十里豐遠監

   在府治九域志在嘉州北五十步景德二年置鑄鐵錢明月樓在府治譙樓之右輿地紀

   勝下瞰明月湖故名枕江樓在府治輿地紀勝在憲司廨宇之後左窺龍浤右瞰烏尤瀆江