Page:Sibu Congkan Xubian247-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-149.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 仙根遂寕人順治辛丑進士授翰林院編修康熙六年安南高平相侵殺仙根充安南正使奉

   勅宣諭安南臣僚誤國十事皆恪遵讋服累官户部侍郎工書法贍文詞著有安南使事紀

 王新命潼川人年十二遇獻賊亂闔家𬒳害新命獨免隨官兵曹氏入都遂隸鑲藍旗

 漢軍由翰林院筆帖式累遷兵部員外郎預機務康熙十三年隨禮部侍郎折爾肯出使雲南會呉

 三桂兵變遣將率衆為衞實以脅之新命不為動且致書諭以忠良勿生異心三桂竟不能屈十七

 年擢江西布政使招徠勸墾請暫除額賦洊升湖廣江寕巡撫兩江浙閩總督江南河道總督坐事

 革職再管永定河工以誤工當辟遇赦免卒著有東山集陳四聰鹽亭人性至孝孺慕之思

 垂老不易平生以誠信立身尤好奬進後學士林重之祀鄉賢彭玉垣遂寕人年十二刲股

 療生母病明末寇亂父殁未殯伏泣柩旁賊義而釋之後避亂滇黔歸從荆𣗥中求父殯所成禮葬

 之哀毁如初喪中康熙癸卯鄉試呉逆叛玉垣託疾匿山中不出事平提學馮雲驤目為多士模楷