Page:Sibu Congkan Xubian247-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-149.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  地後漢宣漢縣地西魏置新寕縣屬東關郡隋開皇初省入通川唐武德二年復置屬通州太和三

  年改屬開州四年還屬通州宋屬達州元因之明洪武四年省入梁山縣十四年復置改屬夔州府

  本朝康熙七年省入梁山縣雍正七年復置屬夔州府十二年改屬達州嘉慶七年屬綏定府

  渠縣在府西二百二十里東西距一百六十里南北距一百八十里東至大竹縣界五十里西

  至順慶府營山縣界一百十里南至順慶府廣安州界五十里北至達縣界一百三十里東南至順

  慶府鄰水縣界一百三十五里西南至順慶府岳池縣界八十里東北至達縣界一百二十里西北

  至營山縣界六十里漢置宕渠縣屬巴郡後漢因之建安中分屬巴西郡蜀漢分置宕渠郡尋廢延

  熙中又置郡九年省晉永興元年李雄復置郡東晉郡廢劉宋屬南宕渠郡齊因之梁置渠州及北

  宕渠郡後魏改置流江縣及流江郡隋開皇初郡廢大業初復曰宕渠郡唐武德元年復曰渠州天

  寳初改潾山郡乾元初復曰渠州屬山南西道五代屬蜀宋亦曰渠州鄰山郡屬潼川府路元曰渠