Page:Sibu Congkan Xubian248-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-150.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  關前有石如虎故名皆明初置路通雲貴符關在合江縣南自蜀入黔之要隘也漢書西南夷

  傳武帝建元六年以唐蒙爲中郎將將千人從巴符關入見夜郎侯多同嘉明鎮巡司

  在州北與敘州府隆昌縣接界 本朝雍正七年石棚鎮在州南二十里又李市鎮在州

  北一百里明初皆置巡司久廢博望寨在州西十里宋政和七年置亦曰南壽寨以在南壽

  山下也又綏遠寨在州西南宋大觀中置屬滋州宣和三年改屬瀘州宋末俱廢保子寨

  在納谿縣西十里舊志相傳武侯南征嘗駐兵於此江門寨在納谿縣南宋元豐五年置屬

  樂共城後城廢改屬納谿縣明成化中置江門堡安遠寨在江安縣南七十里世傳漢諸

  葛亮征蠻駐此宋志元豐三年廢平夷堡於羅池改築安遠九域志江安縣有納谿平遠西平安遠

  南田五寨大洲堡在納谿縣南宋元豐中置屬樂共城後改屬納谿梅嶺堡

  安縣西南一百二十里世傳漢諸葛武侯屯兵處又鎮溪寨在縣南九域志樂共城領鎮溪梅嶺二