Page:Sibu Congkan Xubian248-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-150.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  在州北四十里東西距七十里南北距五十里東至資州仁壽縣界四十里西至邛州蒲江縣界三

  十里南至本州界十里北至成都府新津縣界四十里東南至本州界二十五里西南至本州界二

  十里東北至仁壽縣界四十里西北至邛州界四十七里漢置武陽縣屬犍為郡後漢為犍為郡治

  晉宋因之蕭齊徙郡治僰道以縣屬之梁改武陽曰犍為置江州西魏改縣曰隆山周省江州置隆

  山郡隋開皇初郡廢縣屬眉山郡唐初屬陵州貞觀元年省入通義二年復置改屬眉州先天元年

  改曰彭山宋元俱因之明洪武九年併入眉縣十三年復置仍屬眉州 本朝康熙元年併入眉州

  雍正六年復置青神縣在州南八十里東西距五十里南北距五十五里東至資州井研縣

  界十里西至嘉定府夾江縣界四十里南至嘉定府樂山縣界二十里北至本州界三十五里東南

  至井研縣界四十里西南至夾江縣界七十里東北至資州仁壽縣及本州界七十里西北至本州

  界八十里漢犍為郡南安縣地周置青神縣并置青神郡隋開皇初郡廢縣屬眉山郡唐屬眉州宋