Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  雍正五年復置屬綿州乾隆三十五年省移綿州來治嘉慶六年復置仍屬綿州安縣

  西一百一十里東西距一百二十里南北距一百二十里東至州界六十里西至綿竹縣界六十里

  南至羅江縣界六十里北至龍安府石泉縣界六十里東南至羅江縣界六十里西南至綿竹縣界

  七十里東北至龍安府彰明縣界四十里西北至茂州界六十里漢涪縣地晉孝武僑置晉興益昌

  西充國三縣屬巴西郡隋為金山神泉二縣屬金山郡唐為龍安西昌神泉三縣屬綿州宋熙寕五

  年省西昌縣入龍安政和七年以龍安神泉二縣屬石泉軍宣和三年軍廢二縣還屬綿州七年復

  屬軍寶祐中移石泉軍治龍安元中統五年升軍為安州屬成都路以龍安神泉二縣省入明洪武

  七年降州為安縣屬成都府 本朝雍正五年改屬綿州綿竹縣在州西南一百八十里東

  西距七十里南北距八十里東至德陽縣界三十里西至成都府什邡縣界四十里南至成都府漢

  州界五十里北至安縣界三十里東南至德陽縣界五十五里西南至什邡縣界四十里東北至安