Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  初屬保寕府雍正五年改屬綿州

 ︹形勢︺依山作固東據天池西臨涪水形如北斗臥龍

  伏馬為蜀東北之要衝元和據涪上流水陸四衝

  古涪志序東介梓遂北接劒利為三州之襟帶張演廉泉堂記

 ︹風俗︺介東西兩川之閒北負梁雍風氣所濡各得其

  偏故其俗文而不華淳而不魯剛而不很柔而不

  弱郡縣州處三蜀之會人饒地腴財貨繁茂

 ︹城池︺綿州城周九里有奇門四宋時築明成化初甃石 本朝順治初修嘉慶五年九年重

  德陽縣城周七里三分門五池廣一丈明天順初建 本朝乾隆三十七年

  江縣城周四里三分門四明成化初土築正德中甃石 本朝乾隆三十五年安縣