Page:Sibu Congkan Xubian251-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-153.djvu/16

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  在廳西六十里有城周三里有竒明置太平長官司 本朝設都司駐防嘉慶二十四年改設守備

  赤水營在永寕縣東南 本朝設守備駐防舊名龍場營乾隆四十年移駐赤水河改今名

  永安驛在廳南又普市驛在普市赤水河驛在赤水鎮俱設馬站

 ︹津梁︺上橋在廳城東南隅今名蓬萊橋下橋在廳西南隅今名永和橋通濟橋

  在廳東南二里永福橋在廳北十五里

 ︹陵墓︺︹元︺梁王墓在永寕縣東赤水城西三十里︹明︺宋球諸人墓在廳治明

  末死流賊難諸生宋球等數十人合葬於此邑人謂之積骸墓

 ︹祠廟︺昭忠祠在廳治北 本嘉慶八年

 ︹寺觀︺崇福寺在廳南半里水中山上亦名定水寺明洪武中建萬夀寺在廳西一

  里明永樂元年建