Page:Sibu Congkan Xubian251-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-153.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


 廢以縣屬同昌郡唐武德元年復于嘉誠縣置松

  州貞觀二年置都督府督羈縻二十五州後多至

  一百有四州皆生羌部落屬隴右道永徽後改屬

  劒南道天寶初改交川郡乾元初復曰松州廣德

  初陷於吐蕃宋仍為吐蕃地元屬吐蕃等處宣慰

  司明洪武十一年置松州潘州二衞尋併為松潘

  衞二十年改松潘等處軍民指揮使司隸四川都

  司嘉靖四十二年復改松潘衞

 本朝因之屬龍安府雍正九年改設撫民同知乾隆

  二十五年改為松潘直隸廳屬四川省