Page:Sibu Congkan Xubian251-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-153.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   石甗緣坡接引直抵城下居民取汲甚利濟衆泉在廳西門蟠遶崇山上下陡坎約及十里

   汲水甚艱故引深山之水由西門溝以入岷江居人利之波漓泉在廳東北四十五里平地

   涌出一百八竇冬温夏涼繞漳臘城入江

 ︹古蹟︺古湔氐道在廳西北秦置晉改升遷縣宋省水經注江水東逕氐道縣北縣本秦始

   皇置後為昇遷縣廢靜州在廳南疊溪營西南元和志州東至悉州八十里東北至當州

   六十里西北至柘州三十里漢蠶陵縣地天授元年置其城據山甚險固治悉唐縣領靜居縣西至

   州二十四里又領清道縣並顯慶元年與悉州同天授元年割屬舊唐書地理志靜州本當州之

   悉唐縣顯慶元年於縣置悉州咸亨元年於悉州置翼州都督府移悉州理左封儀鳯二年翼州還

   治翼針於悉唐縣置南和州天授二年改為靜州屬隴右道隸松州都督府後割屬劎南縣治在悉

   唐川也寰宇記州西南至恭州界六十里西北至柘州三十五里宋史茂州諸部落有靜州蠻