Page:Sibu Congkan Xubian252-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-154.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  閩縣附郭治府東偏東西距九十四里南北距八十一里東至連江縣界九十二里西至侯官

  縣界二里南至福清縣界八十里北至侯官縣界一里東南至長樂縣界七十五里西南至侯官縣

  界二里東北至連江縣界九十五里西北至侯官縣界一里漢初東冶地為閩越王都後置冶縣屬

  㑹稽部後漢改縣名曰東侯官為㑹稽南部都尉治三國呉屬建安郡晉曰侯官縣為晉安郡治宋

  齊因之陳初為閩州治後為豐州治隋開皇九年改縣曰原豐十二年又改曰閩大業初為建安郡

  治唐為福州治五代因之宋兼為福建路治元為福州路治明為福州府治 本朝因之侯官

  縣附郭治府西偏東西距八十一里南北距一百七十二里東至閩縣界一里西至永福縣界八

  十里南至閩縣界一里北至古田縣界一百七十一里東南至閩縣界一里西南至永福縣治一百

  里東北至閩縣界一里西北至閩清縣治一百三十里漢冶縣地晉宋及齊為侯官縣地隋為閩縣

  地唐武德六年分閩縣置侯官縣八年省長安三年復置貞元五年移入福州郭元和三年省五年