Page:Sibu Congkan Xubian252-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-154.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 年修三十八年乾隆四年重修入學額數二十名連江縣學在縣治東南紹興七年

 建 本朝康熙十一年重建雍正三年乾隆二年重修入學額數十五名羅源縣學

 在縣治東南宋元祐六年建 本朝康熙四十五年修乾隆二十五年重修入學額數八名

 田縣學在縣治西宋景德二年建於縣東紹興二十四年移今所 本朝順治五年重建十

 四年修康熙二十二年四十年重修入學額數十二名屏南縣學在縣治東 本朝雍

 正十二年建入學額數四名閩清縣學在縣治東南宋景德四年建 本朝雍正二年

 十三年重修乾隆十五年重建入學額數八名永福縣學在縣治東宋崇寕初建 本朝

 康熙十三年重修雍正三年乾隆二年九年屢修入學額數八名鼇峯書院在府城内

 左三坊 本朝康熙四十七年巡撫張伯行建置學田五十五年  賜三山養秀扁額雍正九

 年修十一年  賜帑金乾隆三年  賜瀾清學海扁額及帑金十五年二十九年嘉慶十