Page:Sibu Congkan Xubian255-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-157.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  祖源妻許氏蔡長渚妻陳氏蔡衍錦妻楊氏蔡長浩妻林氏陳冮琛妻蔡氏烈婦劉氏余氏生員林

  源妻許氏貞女盧鴻荅聘妻林氏湯速聘妻胡氏林日衍聘妻許氏邱錫泗聘妻陳氏林祿聘妻余

  氏俱乾隆年間 旌劉廷妻郭氏海澄人夫客死氏年二十七遺腹六月生子事舅姑

  勤鞠育苦節六十餘年年九十三卒乾隆元年旌同邑林德𢡟妻邱氏郭纘緒妻李氏陳元垐妻

  邱氏許良桓妻甘氏郭臯妻黄氏許彦詔妻甘氏周松妻許氏陳錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)𩔗妻甘氏黄錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)瑞妻許氏葉以

  寛妻呉氏林純仁妻李氏呉亨用妻黄氏林耀澄妻陳氏生員洪其盛妻許氏林一鳳妻薛氏葉光

  章妻黄氏黄錫濬妻王氏林鳴岐妻顔氏曾光華妻程氏黄錫瑾妻許氏李文逵妻蔡氏鍾居常妻

  王氏曾文揚妻曹氏倪沛宗妻鄒氏曾兆麟妻郭氏劉長晰妻紀氏鍾洪綸妻黄氏江柔妻許氏温

  鴻木妻許氏貞女李玉章聘妻藍氏俱乾隆年間 旌陳躋聘妻林氏南靖人年

  十八許字未婚夫亡奔喪守節乾隆八年 旌許奇生妻林氏南靖人年二十二夫