Page:Sibu Congkan Xubian257-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-159.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  從彦同受業楊時之門後為清流簿終𡻕而歸朱松嘗師事之吕祉字安老建陽人紹興中為

  兵部尚書酈瓊與王德不協命祉往廬州節制之瓊叛祉為所執瓊降劉豫擁祉至三塔祉曰豫逆

  臣我豈可見之死則死於此遂遇害熊克字子復建陽人紹興進士好學善屬文郡博士胡憲

  器之嘗以文獻曾覿覿白於朝以為校書郎權直學士院克自以見知於上數有論奏召草明堂赦

  書帝嘉其識體劉勉之字致中崇安人元祐中蔡京用事伊洛之書不行勉之求得其書潛

  鈔而黙誦之聞譙定從程頤遊邃易學遂師事之見劉安世楊時皆請業焉與胡憲劉子翬相往來

  講論切磋人號白水先生朱子之父病革屬朱子曰籍溪胡原仲白水劉致中屏山劉彦沖三人學

  有淵源吾所敬畏汝往事之而惟其言之聽及卒屬以後事勉之經理其家以女妻朱子胡憲

  字原仲安國從子紹興中伊洛學有禁憲獨與劉勉之誦習其説力田賣藥以奉其親從父安國稱

  其有隱君子之操從遊者日衆稱籍溪先生廷臣交薦以母老辭乃授迪功郎添差建州教授日與