Page:Sibu Congkan Xubian258-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-160.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   錦生光澤人康熙十三年耿逆蹂𨈆村邑錦生爲練總 大兵進𠞰身先鄉導手格殺賊時賊

   有不怕官兵千千萬只怕練總一個毛之謡因設伏誘錦生出戰以衆寡不敵𬒳擒死之邦

   協字克一建寕人康熙舉人甲寅耿逆之雙逼令受職義不屈避僻村土城中丙辰逆黨以火攻

   逼令出仍不屈闔門遇害江瑞愷字泉叟泰寕人以捐粟助賑授散秩方啟元

   人十嵗喪母家貧負販以爲父甘㫖娶王氏事舅亦甚謹雍正二年舉孝行鄧成珠

   人家貧父早卒傭於廖距家數里日乞米趨送母所旋返供役已而母盲負依主旁舍自減餐飯母

   廁牏必親母卒日夜長號葬畢不知所之朱仕琇字斐瞻建寕人乾隆申子舉鄉試第一戊

   辰成進士選庶吉士授山東夏津縣以至誠撫字其民改福寕府學教授尋乞歸養母主鼇峯講席

   十一年造就人才甚衆仕琇治古文自晚周以迄元明百餘家悉究其利弊而一以荀况司馬遷韓

   愈爲大宗大興朱筠推其文謂足成名一家所著有梅崖居士文集三十卷外集八卷