Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  王伯大墓在霞浦縣東三十五里雉溪張叔振墓在霞浦縣東建善寺龍山

  邱允墓在霞浦縣南馬鞍山孫翼鳳墓在霞浦縣西南十里石浿林湜墓

  在霞浦縣賢沙里楊楫墓在福鼎縣南瀲村王定國墓在福鼎縣東南百二

  十里丹澳陳最墓在福安縣西南十五里城山楊復墓在寕徳縣東北十五里通

  志在福安縣章灣余復墓在寕徳縣北八十里東山林駉墓在寕徳縣東北七十

  里閩陳普墓在寕徳縣一百二十里石光︹元︺王伯顔墓在霞浦縣虎鎮

  韓信同墓在寕徳縣東北十五里五都︹明︺黄釧墓在福安縣南白沙

  林聰墓在寕徳縣東北五十里水南湖

 ︹祠廟︺七賢祠在府學内宋建祀唐林嵩宋林維屏張叔振孫調黄幹楊楫林湜節孝

  忠勇祠在霞浦縣西門外舊以忠勇廟祀宋縣令潘中節孝廟祀元州尹王伯顔明萬厯中