Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   梁氏鄭人俊妻林氏雷薫史妻劉氏詹光近妻藍氏郭寛妻劉氏黄亦振妻陳氏俱夫亡守節

   溶妻羅氏武平人年二十二夫亡家貧守節六十年同邑鍾德瑩妻林氏謝錫元妻鍾氏

   李士超妻賴氏脩國柱妻方氏謝上舉妻鍾氏李伺妻鍾氏林星聚妻鍾氏李江永妻鍾氏王哲三

   妻鍾氏鍾白珩妻李氏鍾錫洲妻林氏鍾啟先妻王氏鍾槐廷妻李氏鍾勷廷妻林氏鍾申祄妻林

   氏李夢章妻高氏鍾輔妻劉氏脩一士妻鍾氏李若弼妻王氏池化鯉妻劉氏鍾鳴瑯妻李氏朱麗

   霞妻李氏石保初妻劉氏朱維亮妻曽氏周林妻邱氏石爵一妻劉氏劉昌元妻鍾氏李賢友妻黄

   氏吳燝妻藍氏吳恒心妻朱氏李毓晉妻鍾氏李文祥妻熊氏俱夫亡守節鍾德壽妻

   林氏武平人夫亡姑老無以為養欲嫁之飲藥而死同邑林文妻朱氏鍾陽萬妻李氏李玫林

   妻涂氏王洪昌妻曾氏李福五妻鍾氏杜芳岑妻曽氏池鳳飛妻廖氏俱夫亡殉節賴逢峻

   妻熊氏永定人乙卯城陷赴河死越七日屍浮水面顔色如生范鎮齊聘妻