Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  陳氏廖達翰妻胡氏包懷仁妻馬氏段鼇妻陳氏王理妻賴氏羅承新妻陳氏黄開範妻羅氏羅為

  槐妻劉氏羅為棠妻林氏罷日逵妻黄氏黄高妻鍾氏吳遜耀妻賴氏李開雲妻劉氏羅永昕妻黄

  氏許世琳妻戴氏黄錫三妻王氏羅為鋐妻沈氏賴啟睦妻劉氏曽文成妻鄧氏烈婦王祿陞妻廖

  氏俱乾隆年間 旌伊菼妾王氏寕化人夫亡投繯死乾隆年間 旌巫國憲

  妻俞氏寕化人早寡守節四十餘年乾隆中 旌同邑謝朝鼎妻雷氏雷安泰妻黄氏黄時

  麟妻陰氏陰養善妻王氏官大墉妻邱氏雷名揚妻劉氏邱恩選妻朱氏丁乾綱妻張氏劉豹文妻

  陰氏曾春琬妻伍氏曽宗琬妻伍氏官曰度妻邱氏熊嘉謨妻鍾氏伊肇晉妻伍氏巫近瞻妻謝氏

  黄維嶠妻曾氏黄茂隆妻伊氏伍鏛妻巫氏巫可宏妻張氏羅啟科妻張氏雷榗妻黄氏羅朝翰妻

  伊氏伍慶祖妻吳氏羅登相妻伊氏羅維世妻廖氏孫道臻妻張氏伊應樞妻黎氏俱乾隆年間

  伍如松妻雷氏清流人夫亡守節同邑李聯章妻孫氏雷仲祥妻伍氏陳嘉言