Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹隄堰︺湯隄在州城外明嘉靖間縣令湯相創築以捍水患自南迄東長一百八十餘丈後圯

  本朝康熙年間知縣江藻築乾隆二年知州張廷球重築東津隄在州東五里明萬厯間縣

  令呉守忠築鄭陂在州東二里明洪武間縣令鄭俊築因名又附郭有烏石陂長一千一百

  三十丈陳陂長一千九百五十丈東山新陂長一千一百丈龍門陂在州西龍門硿舊本

  一陂明宣德間邑人王源增築㝷壞今分上下二陂官陂在州西龍門硿下明正統間邑人林

  璲王鏞築車陂在漳平縣北甃石以截溪流置車於中輪郭上繫竹筩數十溪流自為激運以

  次汲輸於田不假人力而灌溉沾足解侯陂圳在州東溉田千餘畝龍潭坑圳

  在州東南明縣令湯相築又有新圳在州南亦相所築溉田三十頃緣嶺圳在州西北長三

  千餘丈溉田百頃

 ︹陵墓︺︹宋︺蘇純墓在州東百里三峯嶺葉大有墓在州西龍門硿︹明︺林瑜