Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹古蹟︺赤嵌城在臺灣縣南明嘉靖四十二年流寇林道乾據為巢穴名北港既而倭寇擾閩

  退屯於此萬厯末紅夷荷蘭國欲據澎湖尋徙北港因招集人民商賈為窟穴崇禎八年紅夷始築

  赤嵌城 本朝順治十八年鄭成功與倭使何斌通謀破逐紅夷取其地建為承天府康熙一十二

  年鄭克塽降改設臺灣府尋移治永康里即今府治舊志紅夷所築赤嵌城方圓僅半里許上構重

  樓以為居室府志赤嵌樓在鎭北坊又名紅毛樓今漸圮臺灣故城在臺灣縣西南二十

  里明崇禎八年荷蘭夷築方圓一里右憑鹿耳左面海洋並設市城外以通漳泉商賈後鄭成功居

  此更名安平鎭府志紅毛城在安平鎭亦名安平城又名赤嵌城荷蘭於一鯤身頂築小城又築外

  城繞其麓城垣曡甎凡三層下一層入地丈餘而空其中雉堞俱釘以鐵廣二百七十七丈六尺高

  三丈有奇女牆更寮與内城相聯綴瞭亭螺梯風洞機井鬼工奇絶 本朝康熙五十七年

  山故城在鳳山縣埤頭 本朝乾隆五十三年建用刺竹圍插嘉慶十二年仍復興隆莊